Cancellation Policy

ANNULERING


We raden u te allertijden aan een goede reisverzekering af te sluiten.


Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de boeker of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.


Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van uw reserveringsnummer.
Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:


•TOT 8 WEKEN VOOR AANKOMST
50 % van de totale verblijfsom.
•6-8 WEKEN VOOR AANKOMST
75% van de totale verblijfssom.
•4-6 WEKEN VOOR AANKOMST
85 % van de totale verblijfssom.
•0-4 WEKEN VOOR AANKOMST
100% van de totale verblijfssom.
Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd
Wij raden aan om een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten.


Annulering door Finca Bilou:


In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Bilou gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder
overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het
energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts
alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder
gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.
Dit geldt tevens bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van het onroerend goed.


Wijzigen:
Wanneer een gast een overeenkomst wil wijzigen kan dat mogelijk zijn tot 30 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.


In de plaats stelling:
Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de boeker dit schriftelijk aangeven bij Finca Bilou. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.


CANCELLATION


We always recommend that you take out good travel insurance.


It may happen that the holiday has to be canceled due to unforeseen circumstances. In this case, the booker or his/her deputy must notify this In Writing or by telephone. In most cases there are costs associated with a cancellation or change.


Cancellations are only accepted in writing or by e-mail stating your reservation number.
If the reservation agreement is cancelled, the following cancellation costs will be charged:


•UP TO 8 WEEKS BEFORE ARRIVAL
50% of the total amount of the stay.
•6-8 WEEKS BEFORE ARRIVAL
75% of the total amount of the stay.
•4-6 WEEKS BEFORE ARRIVAL
85% of the total amount of the stay.
•0-4 WEEKS BEFORE ARRIVAL
100% of the total amount of the stay.
In the event of a no show, the full amount of the stay is due
We recommend that you take out a good cancellation and travel insurance.


Cancellation by Finca Bilou:


In the event of force majeure, both permanent and temporary, Finca Bilou is entitled to cancel the agreement in whole or in part
dissolve or temporarily suspend it, without the guest being able to claim compliance and/or compensation. below
Force majeure includes, but is not limited to: danger of war, war, insurrection, strikes, boycott, disruptions in the
energy circuit, in traffic or transport, government measures, scarcity of raw materials, natural disasters and more
all circumstances, extraordinary weather conditions, death of one of the owners or close relatives, etc., including
full or partial compliance with the agreement cannot reasonably and fairly be required of the accommodation.
This also applies in the event of business termination and/or sale of the real estate.


Modify:
When a guest wants to change an agreement, this can be done up to 30 days before arrival. The booking may not be cheaper than the original booking after modification. Change costs may be charged for these changes.


Instead statement:
If the reservation is transferred entirely to a third party, the booker must indicate this in writing to Finca Bilou. Change costs are charged for these changes. Amounts already paid shall be deemed to have been paid by the acquiring party. The transferring and acquiring parties must arrange this between themselves