House rules

Huisregels
ALGEMENE VOORWAARDEN


Wij heten u van harte welkom in onze stijlvolle accommodatie Finca Bilou en willen u hierbij op de hoogte stellen van onze algemene voorwaarden.


1.ALGEMEEN


1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca Bilou.


1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als huurder van
Finca Bilou akkoord met de Algemene Voorwaarden.


1.3 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten laagseizoen, schoolvakanties 3 nachten en in de maanden juli & augustus 7 nachten en min. bezetting 6 personen.


1.4 Inchecken kan vanaf 16:00 uur, uitchecken kan tot 10:00 uur.
In overleg kan hiervan afgeweken worden.


1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan.


1.6 Feesten en evenementen zijn niet toegestaan.


1.7 Huisdieren zijn niet toegestaan.


1.8 Een kinderbed ( tot 10 jaar ) op de kamer is op aanvraag, wij brengen hiervoor een toeslag in rekening van € 15,- per dag/ € 50,- per week


1.9 Voor boekingen met verblijf in de maanden November -Maart geldt een verplichte toeslag voor de centrale verwarming


1.10 Huurder kan zijn auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein.
Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.


1.11 Het huis dient schoon achtergelaten te worden, de vaat in de vaatwasmachine, meubels op hun oorspronkelijke plaats, de vuilnis in de groene containers buiten het hek, vloer aangeveegd.


1.12 Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.


1.13 Minimale leeftijd hoofdboeker 21 jaar en ouder.


1.14 Het is derden verboden gebruik te laten maken van Finca Bilou Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar verblijven dan wel overnachten in Finca Bilou.


1.15 De verhuurder van Finca Bilou kunnen huurders, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.


1.16 Finca Bilou behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Finca Bilou gebruikt.


2.RESERVERING EN BEVESTIGING


2.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via boekings-sites worden aangegaan.


2.2 Voor het reserveren van een verblijf in Finca Bilou, via eigen website, worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.


2.3 Verplichte borg: bij bezetting van 2personen € 150 , bij 4 en 6 personen € 250,- en bij 8 en 10 personen € 350,-


2.3 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten ( met uitzondering van school- en vakantieperiodes= 3 nachten) de maanden juli & augustus 7 nachten.


2.4 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en de door Finca Bilou verzonden bevestiging, is de huurder gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van de verhuurder een bevestiging heeft ontvangenen de aanbetaling is voldaan.


De aanbetaling en restantbetaling dienen te worden overgemaakt naar:


Bank : La Caixa
Bankrekening nr : ES35 2100 2397 8002 0024 2675
BIC : CAIXESBBXXX
Ten name van : B. Schuijt
Onder vermelding van : Finca Bilou + uw reserveringsnummer


3.BETALING


3.1 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale verblijfssom.


3.2 De restantbetaling + de verplichte borgsom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan.


3.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan


4.ANNULERING


Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van uw reserveringsnummer.
Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:


•TOT 8 WEKEN VOOR AANKOMST
50 % van de totale verblijfsom.
•6-8 WEKEN VOOR AANKOMST
75% van de totale verblijfssom.
•4-6 WEKEN VOOR AANKOMST
85 % van de totale verblijfssom.
•0-4 WEKEN VOOR AANKOMST
100% van de totale verblijfssom.
Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd
Wij raden aan om een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten.


5.TARIEVEN
5.1 De getoonde tarieven zijn per dag en voor het aantal geboekte personen.


5.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, bedlinnen en keukendoeken maar excl. Verwarmings-toeslag( verplicht Nov= Maart) en indien gewenst toeslag verwarmd zwembad ( oktober/ November en Maart/ April)


5.3 De getoonde tarieven zijn exclusief overige diensten aangeboden door Finca Bilou.


5.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een reis- en annuleringsverzekering. Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


5.5 De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief. Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de Spaanse belasting-wetgeving het btw-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de gast in de reservering was medegedeeld.


5.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


6.OVERMACHT


6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Bilou gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.


7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Finca Bilou kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Finca Bilou tegen aanspraken dienaangaande. Finca Bilou is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw-en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Finca Bilou is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.


7.2 Finca Bilou kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.


7.3 Onverminderd het in 7.1 en 7.2 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Finca Bilou, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade itgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca Bilou in het voorkomende geval zal uitkeren.


7.4 Het gebruik van zwembad geschiedt op eigen risico. Finca Bilou kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.  1. SCHADE


8.1 De huurder dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies.


8.2 De hoofdhuurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Finca Bilou of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.


8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de huurder ter plaatse te worden vergoed.


8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht.


9.PRIVACY


9.1
“Gasten hechten veel waarde aan hun privacy en dat begrijpen wij als geen ander!”
Zie onze privacy verklaring op de website.


IVA (BTW-kenmerk): ES-Y-5276742- G
Finca Bilou is een officiële accommodatie geregistreerd bij de Servicio Territorial de turismo de Generalitat Valencia ,
onder nummer VT-439373-A.
Autonoma Birgitta Schuijt NIE Y5276742G


Our general terms and conditions.  1. GENERAL


1.1 These General Terms and Conditions apply to all guests of Finca Bilou.
1.2 By entering into a reservation request or reservation, you as a tenant of
Finca Bilou agrees to the General Terms and Conditions.
1.3 The minimum stay in Finca Bilou is 2 nights in low season, school holidays 3 nights and in the months of July & August 7 nights and min. occupancy 6 people.
1.4 Check-in is from 16:00, check-out is until 10:00.
This can be deviated from in consultation.
1.5 Smoking is not allowed indoors or in the rooms. Smoking is allowed outside.
1.6 Parties and events are not allowed
1.7 Pets are only allowed after agreement of the landlord.
1.8 A cot (up to 10 years) in the room is available on request, we charge a surcharge of € 15 per day / € 50 per week
1.9 For bookings with a stay in the months of November -March, a mandatory surcharge for central heating applies
1.10 The tenant can park his car in the closed private car park. Parking is always at your own risk.
1.11 The house must be left clean, dishes in the dishwasher, furniture in their original place, garbage in the green containers outside the gate, floor swept.
1.12 Tenants must have a permanent place of residence or residence.
1.13 Minimum age of main booker 21 years and older.
1.14 Third parties are prohibited from using Finca Bilou Visitors are not allowed to stay or spend the night in Finca Bilou without the owner's permission.
1.15 The landlord of Finca Bilou can deny and/or refuse access to the accommodation of the tenant with immediate effect in the event of violation of the general terms and conditions and/or the house rules or in the event of inappropriate behavior, without further notice and reasons and without refund of accommodation costs. .
1.16 Finca Bilou reserves the right to change the terms and conditions. You accept and acknowledge as binding the terms and conditions in effect at the time you use the Finca Bilou website and facilities.  1. RESERVATION AND CONFIRMATION


2.1 A reservation request or reservation can be made verbally, by telephone, in writing, by e-mail or via booking sites.
2.2 No additional reservation costs will be charged for reserving a stay in Finca Bilou via its own website.
2.3 Mandatory deposit: € 150 for 2 persons, € 250 for 4 and 6 persons and € 350 for 8 and 10 persons
2.3 The minimum stay in Finca Bilou is 2 nights (with the exception of school and holiday periods = 3 nights) in the months of July & August 7 nights.
2.4 After receipt of your reservation request and the confirmation sent by Finca Bilou, the tenant is bound to pay the deposit. The reservation is only final when you have received confirmation from the landlord and the deposit has been paid.


The deposit and balance must be transferred to:
Bank : La Caixa
Bank account no : ES35 2100 2397 8002 0024 2675
BIC : CAIXESBBXXX
In the name of: B. Schuijt
Mentioning: Finca Bilou + your reservation number


3.PAYMENT


3.1 The deposit is 50% of the total amount of the stay.
3.2 The remaining payment + the obligatory deposit must be paid no later than 8 weeks before arrival.
3.3 When booking within 4 weeks before arrival, the total amount of the stay must be paid immediately


4.CANCELLATION


Cancellations are only accepted in writing or by e-mail stating your reservation number.
If the reservation agreement is cancelled, the following cancellation costs will be charged:
•UP TO 8 WEEKS BEFORE ARRIVAL
50% of the total amount of the stay.
•6-8 WEEKS BEFORE ARRIVAL
75% of the total amount of the stay.
•4-6 WEEKS BEFORE ARRIVAL
85% of the total amount of the stay.
•0-4 WEEKS BEFORE ARRIVAL
100% of the total amount of the stay.
In case of a no show, the full amount of the stay is due
We recommend that you take out a good cancellation and travel insurance.


5.RATES


6.5.1 The rates shown are per day and for the number of people booked.
5.2 The rates shown include the use of water, electricity, bed linen and kitchen towels, but excluding heating surcharge (mandatory Nov = March) and if desired surcharge heated swimming pool (October/November and March/April)
5.3 The rates shown are exclusive of other services offered by Finca Bilou.
5.4 The rates shown are exclusive of the costs of travel and cancellation insurance. We advise you to take out travel and cancellation insurance.
5.5 The rates shown include VAT (or similar tax) according to the VAT rate applicable at that time. Should the VAT rate change between the date of the booking and the date of the supply of services, according to Spanish tax law, the VAT rate must be applied at the time of the supply of services or increase of the tax, even if in the event that the foregoing results in an increase in the final price communicated to the guest in the reservation.
5.6 The rates shown are subject to price changes.  1. FORCE MAJEURE


6.1 In the event of force majeure, both permanent and temporary, Finca Bilou is entitled to dissolve or temporarily suspend the agreement in whole or in part, without the guest being able to claim fulfillment and/or compensation. Force majeure includes, but is not limited to: danger of war, war, insurrection, strikes, boycott, disruptions in the energy circuit, traffic or transport, government measures, scarcity of raw materials, natural disasters and furthermore all circumstances, extraordinary weather conditions, death of one of the owners or close relatives, etc., under which full or partial fulfillment of the agreement cannot be expected from the accommodation in reasonableness and fairness.


7 LIABILITY


7.1 Finca Bilou cannot be held liable for damage suffered by the tenant or third parties as a result of the stay in the accommodation; the guest indemnifies Finca Bilou against claims in this regard. Finca Bilou is not liable for malfunctions in and around the accommodation, such as malfunctions and failures of power and water supplies and technical installations, construction and/or road works in the vicinity of the accommodation that have not been announced or are untimely announced. Finca Bilou is not liable for damage, loss or theft of personal belongings of the guest.
7.2 Finca Bilou can only be held liable for damage that is due to the gross negligence or negligence of the owners.
7.3 Without prejudice to the provisions of 7.1 and 7.2, the liability of Finca Bilou, if and insofar as the accommodation is held legally liable for any reason with regard to the user agreement, is always limited to direct damage and any form of consequential damage is excluded. The liability of the accommodation is also always limited to the maximum amount that the insurer of Finca Bilou will pay out in the appropriate case.
7.4 The use of the swimming pool is at your own risk. Finca Bilou cannot be held liable for physical injury or damage to personal property due to its use


8.DAMAGE


8.1 The tenant must behave properly and use the accommodation in accordance with the reasonable instructions for use given by the accommodation or the landlord.
8.2 The main tenant is legally liable for damage caused by him or his fellow guests to Finca Bilou or the objects or persons present therein.
8.3 A claim must be reported directly to the landlord by the guest. Repair and/or replacement costs must be reimbursed locally by the tenant.
8.4 In the event of loss of keys, all costs arising from this will be charged to the tenant.


9.PRIVACY


9.1 “Guests attach great importance to their privacy and we understand that like no other!”
See our privacy statement on the website.
IVA (VAT reference): ES-Y-5276742- G
Finca Bilou is an official property registered with the Servicio Territorial de turismo de Generalitat Valencia,
under number VT-439373-A.
Autonoma Birgitta Schuijt NIE Y5276742G