Terms and Conditions

Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als huurder van Finca Bilou akkoord met de Algemene Voorwaarden.


1.1 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten laagseizoen, schoolvakanties 3 nachten en in de maanden juli & augustus 7 nachten en dan geldt ook een minimale bezetting van 6 personen.


1.2 Inchecken kan vanaf 16:00 uur, uitchecken kan tot 10:00 uur.
In overleg kan hiervan afgeweken worden.


1.3 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan.


1.4 Feesten en evenementen zijn niet toegestaan.


1.5 Huisdieren zijn niet toegestaan.


1.6 Een kinderbed ( tot 10 jaar ) op de kamer is op aanvraag, wij brengen hiervoor een toeslag in rekening van € 15,- per dag/ € 50,- per week


1.7 Voor boekingen met verblijf in de maanden November -Maart geldt een verplichte toeslag voor de centrale verwarming


1.8 Huurder kan zijn auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein.
Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.


1.9 Het huis dient schoon achtergelaten te worden, de vaat in de vaatwasmachine, meubels op hun oorspronkelijke plaats, de vuilnis in de groene containers buiten het hek, vloer aangeveegd.


1.10 Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.


1.11 Minimale leeftijd hoofdboeker 21 jaar en ouder.


1.12 Het is derden verboden gebruik te laten maken van Finca Bilou. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar verblijven dan wel overnachten in Finca Bilou.


1.13 De verhuurder van Finca Bilou kunnen huurders, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.


1.14 Finca Bilou behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Finca Bilou gebruikt.


2.RESERVERING EN BEVESTIGING


2.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via boekings- sites worden aangegaan.


2.2 Voor het reserveren van een verblijf in Finca Bilou via onze eigen website worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.


2.3 Verplichte borg: bij bezetting van 2personen € 150 , bij 4 en 6 personen € 250,- en bij 8 en 10 personen € 350,-


2.4 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten ( met uitzondering van school- en vakantieperiodes= 3 nachten) de maanden juli & augustus 7 nachten.


2.5 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en de door Finca Bilou verzonden bevestiging, is de huurder gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van de verhuurder een bevestiging heeft ontvangen en de aanbetaling is voldaan.


De aanbetaling en restantbetaling dienen te worden overgemaakt naar:


Bank : La Caixa
Bankrekening nr: ES35 2100 2397 8002 0024 2675
BIC : CAIXESBBXXX
Ten name van : B. Schuijt
Onder vermelding van : Finca Bilou + uw reserveringsnummer


3.BETALING


3.1 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale verblijfssom.


3.2 De restantbetaling + de verplichte borgsom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan.


3.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan


We wish you a warm welcome in our stylish accommodation Finca Bilou and would like to inform you about our general terms and conditions.


By entering into a reservation request or reservation, you as a tenant of Finca Bilou agrees to the General Terms and Conditions.


1.1 The minimum stay in Finca Bilou is 2 nights in low season, school holidays 3 nights and in the months of July & August 7 nights and min. occupancy 6 people.


1.2 Check-in is from 16:00, check-out is until 10:00. This can be deviated from in consultation.


1.3 Smoking is not allowed indoors or in the rooms. Smoking is allowed outside.


1.4 Parties and events are not allowed


1.5 Pets are only allowed after agreement of the landlord.


1.6 A cot (up to 10 years) in the room is available on request, we charge a surcharge of € 15 per day / € 50 per week


1.7 For bookings with a stay in the months of November -March, a mandatory surcharge for central heating applies


1.8 The tenant can park his car in the closed private car park. Parking is always at your own risk.


1.9 The house must be left clean, dishes in the dishwasher, furniture in their original place, garbage in the green containers outside the gate, floor swept.


1.10 Tenants must have a permanent place of residence or residence.


1.11 Minimum age of main booker 21 years and older.


1.12 Third parties are prohibited from using Finca Bilou Visitors are not allowed to stay or spend the night in Finca Bilou without the owner's permission.


1.13 The landlord of Finca Bilou can deny and/or refuse access to the accommodation of the tenant with immediate effect in the event of violation of the general terms and conditions and/or the house rules or in the event of inappropriate behavior, without further notice and reasons and without refund of accommodation costs. .


1.14 Finca Bilou reserves the right to change the terms and conditions. You accept and acknowledge as binding the terms and conditions in effect at the time you use the Finca Bilou website and facilities.  1. RESERVATION AND CONFIRMATION


2.1 A reservation request or reservation can be made verbally, by telephone, in writing, by e-mail or via booking sites.


2.2 No additional reservation costs will be charged for reserving a stay in Finca Bilou via its own website.


2.3 Mandatory deposit: € 150 for 2 persons, € 250 for 4 and 6 persons and € 350 for 8 and 10 persons


2.4 The minimum stay in Finca Bilou is 2 nights (with the exception of school and holiday periods = 3 nights) in the months of July & August 7 nights.


2.5 After receipt of your reservation request and the confirmation sent by Finca Bilou, the tenant is bound to pay the deposit. The reservation is only final when you have received confirmation from the landlord and the deposit has been paid.


The deposit and balance must be transferred to:
Bank : La Caixa
Bank account no : ES35 2100 2397 8002 0024 2675
BIC : CAIXESBBXXX
In the name of: B. Schuijt
Mentioning: Finca Bilou + your reservation number


3.PAYMENT
3.1 The deposit is 50% of the total amount of the stay.


3.2 The remaining payment + the obligatory deposit must be paid no later than 8 weeks before arrival.


3.3 When booking within 4 weeks before arrival, the total amount of the stay must be paid immediately